top of page
UNAP TEAM (13).png

Coordinator

Ambassador Project

1.jpg
3.jpg
5.jpg
7.jpg
9.jpg
11.jpg
13.jpg
15.jpg
2.jpg
4.jpg
6.jpg
8.jpg
10-cel.jpg
12.jpg
14.jpg
16.jpg
17.jpg
banner strona internetowa program licealny.png

Strategic partner of the program:

enea_logo_cmyk.png
ambasadorowie-ki liceum.png

Druga edycja programu "Ambasador Zrównoważonego Rozwoju"  realizowanego przez United Nations Association - Poland, skierowana do uczniów liceów i techników, powstała po to, aby kreować przyszłych liderów zdolnych do sprostania wyzwaniom XXI wieku. Nasz program ma na celu zrzeszenie zaangażowanych w społeczność szkolną i lokalną uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy przyczynią się do promocji działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs). Fundamentalnym hasłem Programu, jak i Stowarzyszenia United Nations Association - Poland, jest „edukacja, inspiracja i działanie”.

Dla kogo powstał Program “Ambasador/ka Zrównoważonego Rozwoju”?

Dla uczniów lub uczennic szkół ponadpodstawowych w Polsce, którzy/re: 

 • regularnie angażują się w działalność szkolną i lokalną (w postaci np. kół naukowych/projektów społecznych), 

 • interesują się sprawami społecznymi w Polsce oraz na świecie, 

 • są pilni/-e i chętni/-e do działania,

 • wartości głoszone przez ONZ są im znane i bliskie.

​​

Jakie zadania czekają na Ambasadora/-kę?

 • Zorganizowanie przynajmniej jednego projektu społecznego promującego SDGs w trakcie kadencji Programu,

 • aktywne uczestniczenie w szkoleniach zorganizowanych dla Ambasadorów/-ek przez pionierów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju takich jak BNP Paribas czy Fairtrade Polska w I edycji programu,

 • angażowanie się w pracę całego zespołu ambasadorskiego,

 • promowanie działalność w swojej szkole,

 • regularne sporządzanie sprawozdań ze swojej aktywności oraz przesyłanie ich mentorowi/mentorce w terminie określonym w regulaminie.

​​

Co zyska Ambasador/ka dzięki przystąpieniu do programu?

 • opiekę, wiedzę i wsparcie od doświadczonej/doświadczonego mentorki/mentora, czyli członkini/-a UNA Polska,

 • dostęp do zamkniętych warsztatów z zakresu SDGs oraz innych szkoleń wspierających rozwój  kompetencji miękkich Ambasadora/-ki,

 • możliwość zaangażowania się w inicjatywę promującą SDGs w Polsce, realizowaną przez United Nations Association - Poland

 • poznanie inspirujących, zaangażowanych ludzi z całego państwa działających w obszarze SDGs.

Ambasadorowie oraz Ambasadorki zostaną wyłonieni do udziału w programie w drodze dwuetapowej rekrutacji, przez kolegium koordynatorów Programu oraz członków zarządu United Nations Association - Poland. W ramach pierwszego etapu zainteresowane osoby powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym linkiem: 

 

Po zakończeniu kadencji wszystkich Ambasadorów, zostanie wyłoniony najlepszy projekt przez koordynatorów Programu, zarząd United Nations Association - Poland oraz Grupę ENEA . Ambasador/-ka realizująca/-a dany projekt,  wraz z mentorem, zostaną nagrodzeni upominkami zapewnionymi przez naszego partnera strategicznego, tj. Grupę ENEA.

 

Ponadto, nagrodzone zostaną również dwa wyróżniające się projekty (ich autorzy i opiekunowie, czyli mentorzy), w następujących kategoriach:

• najbardziej kreatywny projekt,

• projekt ponad podziałami - projekt angażujący w działanie różne grupy społeczne, wiekowe lub narodowościowe

What will the Ambassador gain by joining the program?

 • care, knowledge and support from an experienced mentor / mentor, i.e. a member of UNA Polska,

 • access to closed workshops in the field of SDGs and other training supporting development  soft skills of the Ambassador,

 • the opportunity to get involved in the initiative promoting SDGs in Poland, implemented by the United Nations Association - Poland

 • getting to know inspiring, committed people from all over the country operating in the field of SDGs.

Ambassadors and Ambassadors will be selected to participate in the program through a two-stage recruitment, by the college of Program coordinators and members of the board of the United Nations Association - Poland. As part of the first stage, interested persons should complete the application form at the following link:  

 

After the term of office of all Ambassadors ends, the best project will be selected by the Program coordinators, the management board of the United Nations Association - Poland and the ENEA Group. Ambassador implementing a given project,  together with a mentor, will be rewarded with gifts provided by our strategic partner, ie the ENEA Group.

 

In addition, two outstanding projects (their authors and guardians, i.e. mentors) will also be awarded in the following categories:

• the most creative project,

• project across divisions - a project involving various social, age or national groups in action

logo v.png
Untitled (400 x 1920 px).png
bottom of page