top of page
UNAP TEAM (13).png

Coordinator

Ambassador Project

1.jpg
3.jpg
5.jpg
7.jpg
9.jpg
11.jpg
13.jpg
15.jpg
2.jpg
4.jpg
6.jpg
8.jpg
10-cel.jpg
12.jpg
14.jpg
16.jpg

Agenda 2030: Poland for Sustainable Development

logo v.png

Strategic partner:

logoSANTANDER_kontraMINI_rgb.png

Program „Ambasador Celów Zrównoważonego Rozwoju”, to inicjatywa skierowana do studentek i studentów z całego kraju. Jako stowarzyszenie, aktywnie działamy na rzecz promocji działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych, Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs) i Agendy 2030, aktywności społeczno-obywatelskiej, edukacji globalnej oraz z zakresu praw człowieka i demokracji. Poprzez program ambasadorski, pragniemy zachęcić młodzież z całego kraju do czynnej działalności lokalnej i wprowadzania zmian przyczyniających się do realizacji SDGs, w sposób inkluzywny i sprawiedliwy. 

Kto może zostać Ambasadorem/ką Celów Zrównoważonego Rozwoju UNAP?

To student lub studentka uczelni wyższej w Polsce, który/a: 

 • regularnie angażuje się w działalność studencką (w postaci np. kół naukowych/samorządu studenckiego) lub społeczności lokalnej, 

 • interesuje się sprawami społecznymi w Polsce oraz na świecie, 

 • cechuje się pilnością, rzetelnością i wzorowym zachowaniem,

 • utożsamia się z wartościami głoszonymi przez ONZ.

​​

Co będzie robić Ambasador/ka podczas trwania kadencji?

 • organizować przynajmniej jedno wydarzenie w trakcie semestru, którego celem będzie promocja działalności ONZ lub Celów/ Konkretnego CZR, przy czym co najmniej jedno ze wskazanych wydarzeń musi mieć zasięg miejski/ wojewódzki,

 • aktywnie wdrażać i promować Agendę 2030 w swojej lokalnej społeczności poprzez różnego rodzaju własne inicjatywy,

 • aktywnie uczestniczyć w spotkaniach i pracach całego zespołu ambasadorskiego,

 • promować działalność Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce na uczelni,

 • regularnie przygotowywać sprawozdania ze swojej aktywności oraz przesyłania ich Mentorowi/Mentorce w terminie określonym w regulaminie.

​​

Co zyska Ambasador/ka dzięki przystąpieniu do programu?

 • opiekę, wiedzę i wsparcie od doświadczonej/doświadczonego mentorki/mentora w dziedzinie zrównoważonego rozwoju,

 • możliwość rozwoju umiejętności miękkich,

 • możliwość zaangażowania się w międzynarodową inicjatywę wspierającą CZR Organizacji Narodów Zjednoczonych w Polsce

 • udział w bezpłatnych tematycznych warsztatach edukacyjnych,

 • poznanie ludzi z całego kraju działających w obszarze CZR.

Ponadto, w trakcie trwania kadencji ambasadorskiej odbędzie się selekcja projektu o największym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju w Polsce, według koordynatorów projektu i Zarządu UNA Polska.  Ambasador(ka) zwycięskiego projektu, otrzyma możliwość odbycia miesięcznego stażu w Santander Bank Polska (bank w swoich działaniach koncentruje się na realizacji wybranych celów wynikających z Agendy 2030, które są najbardziej spójne z działalnością biznesową banku i na realizację których bank ma największy wpływ jako instytucja finansowa).

Poza nagrodą główną, selekcja będzie również prowadzona następujących w czterech kategoriach:

 • projekt o największym zasięgu (tj. największa ilość beneficjentów),

 • najbardziej kreatywny projekt,

 • projekt Inspiracja 2030 - skutkujący największą rzeczywistą zmianą w społeczeństwie (na przykład wpisaniem rozwiązania w strategię miasta/ województwa),

 • projekt Ponad Podziałami - włączający w działanie różnorodnych grup, w tym wiekowych lub narodowościowych.

17.jpg
Untitled (400 x 1920 px).png
bottom of page